Home / Oferta
Oferta
Jeżeli są Państwo właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi lub dysponujecie innym tytułem prawnym do nieruchomości i nie macie czasu, ochoty, umiejętności bądź wiedzy jak właściwie poprowadzić związane z nimi sprawy albo potrzebujecie jedynie merytorycznego wsparcia w zakresie ich bieżącego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu z nami.
Udowodnimy, że dzięki pasji, zaangażowaniu, profesjonalizmowi i doświadczeniu, w krótkim czasie, potrafimy pozytywnie zmieniać powierzone obiekty.
Zapraszamy do współpracy wspólnoty, deweloperów, właścicieli indywidualnych, spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielców oraz inne podmioty państwowe i prywatne.
Nasza oferta obejmuje całe spektrum działań związanych z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami.
Mamy świadomość, że każda nieruchomość jest inna, ma swoje indywidualne potrzeby a właściciele związane z nimi cele i oczekiwania. Dlatego zawsze przygotowanie wiążącej oferty poprzedzamy gruntowną analizą obydwu tych aspektów, wizytami w nieruchomościach, rozmowami z Zarządami oraz w miarę możliwości z ich mieszkańcami lub użytkownikami. W rezultacie otrzymują Państwo dedykowaną Wam propozycję współpracy.
Dbałość o stan budynków

• Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części nieruchomości służących do wspólnego użytku, a także terenów zielonych, chodników, parkingów.

• Utrzymanie terenów w okresie zimowym poprzez usuwanie śniegu z chodników, parkingów i dojazdów, posypywanie piaskiem.

• Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.

• Utrzymanie terenów zielonych poprzez okresowe koszenie trawy, usuwanie chwastów, podcinanie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja i prześwietlanie drzew.

Obsługa techniczna i konserwacyjna

• Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

• Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów.

• Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku. • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.

• Przygotowywanie planów remontowych.

• Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług.

• Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert.

• Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz uczestnictwo w odbiorze  wykonanych robót i usług.

Obsługa finansowo - księgowa

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.

• Prowadzenie usługi „e-kartoteka” umożliwiającej właścicielom lokali bieżący dostęp do internetowej kartoteki swojego lokalu.

• Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej Wspólnoty.

• Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Monitoring rozliczeń, windykacja należności.

• Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.